Päämainos
Hintataso jarruttaa kotimaan matkailua
Hankinta 29.05. 09:21

Hintataso jarruttaa kotimaan matkailua

Matkailukysynnän kasvu Suomessa kohdistuu kotimaan sijasta yhä ulkomaille.

29.05.2019
Teksti Esko Lukkari

WSP Finlandin Työ- ja elinkeinoministeriölle tekemän selvityksen mukaan kotimaanmatkailussa on kasvupotentiaalia. Nyt sen osuus matkailukysynnästä on 69 prosenttia.

Matkailutoimijat kaipaavat kuitenkin tiiviimpää yhteistyötä, vahvempaa kotimaanmatkailun brändiä ja valtakunnallista koordinaatiota.

Selvityksessä tarkasteltiin kotimaanmatkailun kehittämistarpeita, toimenpiteitä sekä vastuutahoja ja resursointitarvetta. Analyysi perustuu matkailuelinkeinolle suunnattuun kyselyyn ja matkailun asiantuntijahaastatteluihin sekä matkailutilastoihin.

TEM tiedotti selvityksestä 27.5.

Kasvu kohdistuu ulkomaille

Matkailutoimialan merkitys Suomen kansantaloudelle on kasvanut viime vuosina, ja kotimaanmatkailu tuottaa noin 69 prosenttia matkailukysynnästä. Kotimaanmatkailun merkitys matkailuelinkeinolle on merkittävä volyymin ja ympärivuotisen toiminnan näkökulmasta. Suomalaiset tekevät lähes yhtä monta maksullista majoitusyöpymistä ja matkaa kotimaahan ja ulkomaille, mutta kasvu kohdistuu vahvemmin ulkomaille.

Kotimaanmatkailua rajoittaa eniten hintataso kotimaassa ja erityisesti hintatasosta johtuva ulkomainen kilpailu, toimijoiden vähäiset markkinointiresurssit sekä vajavaiset julkisen liikenteen yhteydet matkailukohteisiin.

Koulujen kesälomien sijoittumisen nähtiin vahvistavan yksinomaan heinäkuun kysyntäpiikkiä. Muita rajoittavia tekijöitä olivat matkailutarjonnan pirstaleisuus, puutteelliset myyntikanavat ja kotimaanmatkailun brändin puuttuminen. Myös riittämättömät kehittämisresurssit ja yhteistyön puute matkailuyritysten välillä nostettiin keskeisiksi rajoitteiksi.

Potentiaalia toisaalta nähdään lähimatkailutrendin hyödyntämisessä ja kotimaanmatkailun imagon nostamisessa lähiruokatrendiä vastaavaksi ilmiöksi. Hiilijalanjäljen pienentäminen, vastuullisuus ja toisaalta elämysten hakeminen sekä luonto ja hyvinvointi osana elämäntapaa tarjoavat mahdollisuuksia kotimaanmatkailulle.

60-vuotiaat ja aktiivit nuoret

Otollisina kohderyhminä esiin nousivat erityisesti yli 60-vuotiaiden vireä ja aktiivinen sukupolvi sekä elämyksiä ja rauhoittumista luonnosta janoavat nuoret.

Kotimaan markkinat ovat tärkeä kohderyhmä, jossa kasvupotentiaalia on olemassa. Valtakunnalliselle koordinoinnille ja tavoitteiden määrittelylle kotimaanmatkailun edistämisessä on silti tarvetta. Yleisenä tavoitteena ehdotetaan kotimaisen ja kansainvälisen matkailun matkustustaseen välisen eron kasvun kaventamista.

Hintakilpailukyvyn edistäminen on pitkän ajan tavoite. Kotimaanmatkailua ja sen imagoa voidaan edistää myös nopeammin viestintä- ja markkinointikampanjoilla. Matkailutoimijoita myös kannustetaan huomioimaan kotimaanmarkkinat aiempaa vahvemmin kansainvälisten markkinoiden kasvupotentiaalin rinnalla.

JAA