Julkisten hankintojen osaaminen – mitä se on?
Hankinta 16.10. 11:50

Julkisten hankintojen osaaminen – mitä se on?

Julkisten hankintojen tekeminen on viime vuosina ammattimaistunut huomattavasti. Samalla kun digitalisaatio on lisännyt hankinta-ammattilaisen työkalupakkiin uusia menetelmiä, on yleinen kiinnostus ja ymmärrys julkisia hankintoja kohtaan kasvanut.

16.10.2019
Teksti Tiina Ekholm

Aiemmin hankinnoissa keskityttiin lyhyen aikavälin kustannussäästöihin ja hankintojen kilpailuttaminen oli yksinkertaisempaa. Nyt odotukset julkisilla hankinnoilla saavutettavista hyödyistä ovat kasvaneet ja monimutkaistuneet. Hallitusohjelmassa on yli 20 tavoitetta koskien julkisten hankintojen kautta saavutettavia vaikutuksia sekä lainsäädännön muutostarpeita ja hankintojen innovatiivisuutta koskevia tavoitteita. Julkisilla hankinnoilla odotetaan vaikutettavan niin ilmastonmuutoksen hidastamiseen kuin työllisyysasteen nousuun. Tavoitteiden realisoituminen edellyttää julkisten hankintojen osaamisen systemaattista kehittämistä sekä uusien osaajien kouluttamista.

Organisaation hankintaosaamisen kehittäminen

Julkiset hankinnat tuntuvat kiinnostavan aiempaa enemmän myös muita kuin vain välittömästi niiden parissa työskentelevää ammattikuntaa. On erittäin tervetullutta, että tunnistetaan hankintojen merkittävyys osana organisaation johtamista ja strategisten tavoitteiden saavuttamista. Ammattimaistunut ja strateginen hankinta on organisaation ydinosaamista, jolla ulkoisia resursseja on mahdollista hallita. Tämä edellyttää hankintojen johtamista, yhteistyötä yli organisaation sisäisten raja-aitojen sekä oikea-aikaista viestintää ja vuoropuhelua toimittajakentän kanssa. Vaikka hankintojen tekeminen olisi keskitettyä, tulee hankintaosaamista olla organisaatiossa muuallakin kuin hankintayksikössä. Erityisen tärkeää on, että organisaation ylin johto ymmärtää tarvitsevansa hankintojen johtamisen osaamista.

Jotta hankintaosaamista on mahdollista kehittää, on ensin kartoitettava ja tunnistettava nykytilanne. Nykytila-analyysin avulla on mahdollista asettaa tavoitetaso ja laatia suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankintaosaaminen on moniammatillista ja edellyttää myös henkilökohtaisia ominaisuuksia, kuten joustavuutta sekä viestintä- ja analysointikykyjä. Nykytila-analyysiin onkin jo olemassa LOGYn kehittämä Best in Class -työkalu organisaatiokohtaisen hankintaosaamisen kartoittamiseksi. Työkalu soveltuu hyvin myös julkisten hankintayksiköiden osaamisen analysointiin. Oman nykytila-analyysin lisäksi voi omaa organisaatiota verrata muihin vastaaviin organisaatioihin.

EU-hankkeet hankintaosaamisen kehittämiseksi

Tarve hankintaosaamisen kehittämiseen on tunnistettu myös EU:ssa, mistä yhtenä osoituksena, että komissio kehittää toimenkuviin pohjautuvaa osaamisen kartoitustyökalua. Toimenkuviin tai tehtäväkohtaiseen hankintaosaamiseen perustuva kartoittaminen mahdollistaa organisaation sisällä osaamistason vertailtavuuden sekä yksilökohtaisten kehityssuunnitelmien tekemisen, mitä voi hyödyntää rekrytoinnissa ja palkitsemisessa. Hankinta on vaativaa asiantuntijatyötä, joka edellyttää jatkuvaa alan kehityksen seuraamista.

Nämä työkalut luovat myös erinomaisen tietopohjan tulevien moniammatillisten hankinta-ammattilaisten koulutukselle. Julkisten hankintojen parissa työskentely tarjoaa hyvin monenlaisille osaajille ja persoonille kiinnostavan työuran. Ammattimainen hankinta ei voi olla yksittäisen henkilön harteilla, vaan se edellyttää eri ammattikuntien yhteistyötä ja osaamista. Komission osaamisen kartoitustyökalussa on tunnistettu 19 hankintoihin liittyvää ammatillisen osaamisen aluetta, muun muassa hankintojen elinkaari, lainsäädäntö, vastuullisuus, markkinatuntemus, sähköiset työkalut, kriteerit, neuvottelutaidot, sopimushallinta, ja 10 muuta kyvykkyyttä, muun muassa joustavuus, projektin- ja riskienhallinta, yhteistyö- ja viestintätaidot. 

Kansalliset hankkeet julkisten hankintojen taustalla

Keväällä perustettu valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton laaja-alainen julkisten hankintojen yhteistyöfoorumi Hankinta-Suomi kehittää julkisten hankintojen osaamista ja valmistelee kansallista hankintastrategiaa. Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä. Vantaan kaupunki tekee aktiivista yhteistyötä edellä mainittujen tahojen kanssa ja on yksi julkisten hankintojen osaamisen kehittämisen edelläkävijöistä. 
 Tiina Ekholm Kirjoittaja Tiina Ekholm on Vantaan kaupungin Procurement Director ja LOGYn hankintafoorumin johtoryhmän varapuheenjohtaja.  


 

JAA