Päämainos
Logistiikan digistrategian lausunnot elokuun aikana
Hankinta 29.06. 07:35

Logistiikan digistrategian lausunnot elokuun aikana

Hallitus haluaa päättää logistiikan digistrategiasta vielä ensi syksyn aikana.

29.06.2020
Teksti Esko Lukkari

Liikenne- ja viestintäministeriön logistiikan digitalisaatiostrategia on lähtenyt lausuntokierrokselle. Strategian tavoitteena on vahvistaa logistiikkasektorin digitalisaatiokehitystä. 

Strategian tueksi on tehty logistiikan digitalisaatiota koskeva ilmastoselvitys. Lausuntoja voi antaa 19.8.2020 asti. Tavoitteena on, että strategia valmistuu ja valtioneuvosto tekee periaatepäätökset syksyllä 2020.

LVM tiedotti asiasta 17.6.

Logistiikan digitalisaatiostrategiassa määritelllään visio, tavoitteet ja toimenpiteet logistiikan digitalisaatiokehityksen vahvistamiseksi. Siinä aiotaan huomioida digitalisaatiolla saavutetut tehokkuus-, toimivuus- ja turvallisuushyödyt sekä ilmastovaikutukset. Strategia tukisi 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja fossiilittoman liikenteen tavoitteita.

Logistiikan visiota varten strategiassa on määritelty kolme keskeisintä tavoitetta sekä toimenpiteet niiden toteuttamiseksi. 

Ensimmäisenä tavoitteena on kehittää tiedon hallintaa ja hyödyntämistä koko kuljetusketjulla. Toimenpiteillä pyrittäisiin laadukkaaseen ja reaaliaikaiseen digitaaliseen tiedonvälitykseen eri toimintojen välillä. 

Toinen tavoite on kehittää erityisesti tietopohjaa ja pelisääntöjä niin, että toimijoilla olisi aito mahdollisuus omien tietojensa hyödyntämiseen. Uusilla toimintamalleilla luotaisiin tasapuoliset toimintaedellytykset eri kokoisille ja asemassaoleville yrityksille sekä edistettäisiin digitaalisen tiedon käyttämistä logistiikkaketjulla. 

Kolmas tavoite lisää kansalaisten ja yritysten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeensä paremmin saatavilla olevan tiedolla.

Alustavat toimenpiteet sisältäisivät logistiikan tietoympäristön kehittämistä, mahdollistavaa lainsäädäntöä, tilasto- ja seurantatiedon saatavuuden kehittämistä, rahoitusta ja pilotointia, optimoitua kalustoa ja kapasiteettia kaupunkilogistiikkaan sekä yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kohti kestävää logistiikkaa

Hallitusohjelman tavoitteena on puolittaa liikenteen kasvihuonepäästöt vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa nollapäästöt vuoteen 2045 mennessä. Vaikuttavuustarkastelun tueksi on tehty logistiikan digitalisaation ilmastoselvitys. Työssä arvioitiin logistiikan digitalisaation päästövähennyspotentiaalia ja vaikutuskeinoja päästöjen vähentämiseen. 

Suurin vaikutus logistiikan päästöihin on kuljetusmäärien ja kuljetusetäisyyksien muutoksilla. Merkittävimmät päästövähennykset saavutetaan polttoaineiden CO2-sisällön muutoksella. Digitalisaation ilmastohyödyt korostuvat pidemmällä aikavälillä sekä eri keinoja yhdistelemällä. 

Selvityksessä todetaan, että kehitykseen vaikuttavat laajasti kaupan ja teollisuuden muutokset kuten aluerakenteen hajautuminen ja verkkokaupan kasvu. Koronaviruskriisin vaikutuksia ei voi vielä arvioida, mutta vaikutukset ovat näkyneet erityisesti kansainvälisissä kuljetusketjuissa. 

Koronaviruksen aikaisen verkkokaupan kasvun myötä tavaralogistiikan väheneminen on ollut pienempää kaupungeissa. Digitaalisten alustojen ja räätälöityjen palveluiden kysynnän arvioidaan kasvavan myös tulevaisuudessa.

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti 20.8.2019 logistiikan digitalisaatiostrategian valmistelun. Hanke liittyy fossiilittomaan liikenteen tiekarttaan, ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaan sekä Liikenne12-hankkeeseen.

Strategian taustana on hyödynnetty logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamiseksi tehdyn periaatepäätöksen toimeenpanosuunnitelman lausuntokierroksella saatua palautetta keväältä 2019. 

JAA