Ydinlaitosten turva-uhkiin lainsäädäntöpäivitys

Hallitus tiukentaa ydinenergialain säännöksiä laitosten uusiin turvauhkiin varautumiseksi.

18.02.2020
Teksti Esko Lukkari

Hallitus esittää ydinenergialakiin säännöksiä ydinlaitoksien uusiin turvallisuusuhkiin varautumiseksi. Esimerkiksi drooneihin ja henkilöstön mielenterveysongelmiin varautumisesta päivitetään.

Lainsäädäntöä kehitetään myös vastaamaan paremmin perustuslaissa asetettuja vaatimuksia ydinlaitosten turvahenkilöstön toimintavaltuuksissa ja voimankäytössä.

Turvajärjestelyt ovat keskeinen osa ydinenergian käytön turvallisuutta erityisesti ulkoisten uhkien torjunnassa. Toimintaympäristön ja uhkakuvien muuttuessa myös lainsäädännön on pysyttävä mukana kehityksessä.

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle 13.2.2020 esityksen ydinenergialain, turvallisuusselvityslain ja kaivoslain muuttamisesta. Lait tulisivat voimaan 1.4.2020. TEM tiedotti asiasta 13.2.

Droonien varalle ja koirien käyttöön

Ydin- ja säteilyturvallisuuden parantamiseksi ehdotetaan säädettäväksi ydinlaitosten turvahenkilöille uusia toimivaltuuksia miehittämättömien ilma-alusten kulkuun puuttumiseksi. Lisäksi ydinaineen ja ydinjätteen kuljetuksien turvajärjestelyjen sääntelyä täydennettäisiin.

Lisäksi ehdotetaan säädöksiä turvahenkilöiden toimivaltuuksista, koulutuksesta ja voimankäyttövälineistä, joista ei ole ydinenergialaissa säädetty riittävän täsmällisesti. Toimivaltuuksia myös täydennettäisiin esimerkiksi koiran käyttämisessä.  

Muutoksessa turvahenkilöiden oikeusturvan paranisi, koska heillä on laitosympäristössä merkittäviä toimivaltuuksia, joiden käytön edellytyksestä ja reunaehdoista tulee olla selkeät säännöt. 

Turvaselvitystä laajennetaan

Turvallisuusselvityslakiin ehdotetaan laajennusta siitä, keille ydinlaitosten toimintaan liittyville henkilöille suppea turvallisuusselvitys voitaisiin tehdä. Säännös koskisi myös ydinjätteiden kuljetuksia ja tilanteita, joissa laitoksen suunnitteluun tai rakentamiseen osallistuva henkilö ei fyysisesti vieraile ydinlaitosalueella. Lisäksi ydinenergialakiin ehdotetaan velvoitetta turvallisuusselvitysten tekemisestä tietyissä tilanteissa.

Lakiin ehdotetaan uusi säännös turvahenkilöiden ja laitoksen valvomohenkilöstön vuosittaisista terveystarkastuksista, joilla varmistettaisiin keskeisten henkilöiden soveltuminen tehtäviinsä terveydentilansa puolesta.

Lääkäri tai terveydenhuollon ammattihenkilö saisi oikeuden tehdä ilmoituksen ydinlaitoksen luvanhaltijalle, Säteilyturvakeskukselle ja poliisille, jos hän katsoo, että henkilö ei sovellu hoitamaan tehtäviään ja voi olla vaaraksi ydin- tai säteilyturvallisuudelle.

JAA