ATF haluaa 12-vuotisen väyläverkko-ohjelman

02.01.2018
Teksti Esko Lukkari

Auto- ja tieforum ATF ehdottaa, että Suomen liikenneverkon kehittämiseksi pitäisi laatia 12-vuotinen investointi- ja omaisuuden hallintaohjelma.

ATF:n mukaan Suomen pitäisi ottaa mallia Ruotsista, jossa liikennejärjestelmän kehittämistä ohjaa kolmen vaalikauden infrastruktuuriohjelma, joka ylittää perinteisen hallituksen ja opposition välisen asetelman. Myös muissa Pohjoismaissa investointeja ohjataan pitkäjänteisesti. 

ATF on vaikuttamiselin, johon kuuluu 29 tiestöstä ja liikenteestä kiinnostunutta järjestöä.

Liikenneverkko ja sen rahoittaminen on ollut keskusteluissa pitkin syksyä. Parhaillaan asiaa pohtii muun muassa parlamentaarinen työryhmä. 

ATF:n mielestä liikenneinvestoinneilla on merkittävät heijastusvaikutukset yhdyskuntarakenteen muovautumiseen maankäytön, kaavoituksen, asumisen, elinkeinotoiminnan ja palvelujen sijoittumisen kautta. Investointien toteutuksen ja ajoituksen muutokset aiheuttavat taloudellisia vaikutuksia koko yhteiskunnalle. Tämän vuoksi liikenneinvestointien pitkäjänteinen suunnittelu on ainoa kestävä tapa toteuttaa niitä.

ATF:n mielestä väyläverkon korjausvelan vähentäminen kestävälle tasolle ja tulevaisuuden liikenteen verkolle asettamiin muutoksiin varautuminen vaatisi tieverkon kehittämiseen 12-vuotisen suunnitelman.

Yhteistyöelin esittää, että hallitus asettaisi parlamentaarisen komitean valmistelemaan 12-vuotista liikenneinvestointi- ja omaisuudenhallintaohjelmaa. Lisäksi samalla ajanjaksolle on laadittava tavoitteellinen rahoituskehys. 

Alan osaamista kehitettävä 

Pitkäjänteinen investointi- ja omaisuudenhallintanäkemys loisi varmuutta liikennejärjestelmän kehittämiselle ja lisäisi kannanoton mukaan kestävän taloudellisen kasvun edellytyksiä. Riittävän pitkä investointinäkymä vaikuttaa muun muassa elinkeinoelämän investointisuunnitelmiin ja kuntien kaavoitusratkaisuihin.  

ATF:n mielestä korjausvelan hoitaminen edellyttää osaamisen kehittämistä. Jotta samoilla taloudellisilla panoksilla saataisiin enemmän aikaiseksi, digitalisaatiota tulisi edistää ja omaisuudenhallinnan työkaluja kehittää. Mitä aikaisemmin esille tuleviin ongelmakohtiin ja niiden syihin reagoidaan, sitä hallitummin ja pienemmin kustannuksin se voidaan tehdä. 

Tällä hetkellä liikennealalle ei valmistu ATF:n mukaan riittävästi osaajia. Pulaa on erityisesti osaavista suunnittelijoista, työnjohdosta ja maanrakentajista.

JAA