Päämainos
Hallituksen taksilain korjaussarja valmistui
Kuljetukset 15.10. 14:00

Hallituksen taksilain korjaussarja valmistui

Uusi kuljettajakoe, yrittäjäkoulutusta, y-tunnus yrittäjille ja taksivalaisin autoihin.

15.10.2020
Teksti Esko Lukkari

Pitkään valmisteltuja taksiliikennettä koskevia lainsäädäntömuutoksia ollaan nyt viemässä eteenpäin. Hallitus haluaa muutoksia liikennepalvelulakiin, ajoneuvolakiin ja tieliikennelakiin. Tavoitteena olisi kaikkia asiakkaita palveleva ja luotettava taksiliikenne.

Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle 15. lokakuuta 2020. LVM tiedotti asiasta samana päivänä.

Tavoitteena on korjata taksitoiminnassa havaittuja epäkohtia, jotka liittyvät erityisesti turvallisuuteen, harmaan talouden torjuntaan, hinnoittelun läpinäkyvyyteen sekä taksien saatavuuteen. Saatavuudessa tavoitteena on myös parantaa viranomaisten mahdollisuuksia muodostaa kuvaa taksipalvelujen saatavuudesta.

”Taksisääntelyn korjaussarjan tarkoitus on luottamuksen palauttaminen niin asiakkaiden kuin taksitoimijoiden keskuudessa. Taksit ovat monelle tärkeä liikkumismuoto, joten palvelua koskevasta epävarmuudesta tulisi päästä eroon”, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Koulutusta tehostetaan:
Tarkemmin määritelty koe kuljettajille ja uusi vapaaehtoinen erityisryhmien kuljettajakoulutus

Taksipalvelujen laadun ja turvallisuuden parantamiseksi lakiesitys korostaa taksinkuljettajien ammattitaitoa. 

Taksinkuljettajilta vaadittaisiin koe, jonka sisältöä ja järjestämistapaa on nyt täsmennetty. Kokeella pystyttäisiin arvioimaan paremmin alalle tulevien kuljettajien perusosaamista ja kykyä toimia erilaisten asiakasryhmien kanssa. Havaitusta koevilpistä seuraisi kokeen keskeytys ja kuuden kuukauden pituinen kielto osallistua taksinkuljettajan kokeeseen uudelleen.

Taksinkuljettajat voisivat osaamisensa täydentämiseksi käydä laissa määritellyn vapaaehtoisen erityisryhmien kuljettajakoulutuksen, jossa kuljettajalla olisi mahdollisuus saada koulutusta työskentelyyn erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden kanssa. Laissa määriteltyä kuljettajakoulutusta voisi hyödyntää myös julkisesti hankittujen kuljetusten vaatimuksissa.

Hinnoitteluun läpinäkyvyyttä 

Lakiesityksessä on yhtenäistetty kyytien hinnoittelua kokevia velvoitteita, jotta asiakkailla olisi paremmat mahdollisuudet arvioida taksimatkan hintaa. 

Taksikyydin hinta tai hinnan määräytymisen perusteet olisi edelleen ilmoitettava ennen matkan alkua. Jos kyydin hinta ei ole kiinteä, hinnoittelussa olisi käytettävä tiettyä hinnoittelurakennetta ja esitettävä esimerkkimatkan hinta sekä käytettävä hinnan määrittelyssä mittauslaitedirektiivin mukaista taksamittaria. Enimmäishinnan asettaminen olisi jatkossa mahdollista vain erityisryhmien lisäpalveluille.

Liikennepalvelulaissa määriteltäisiin kaikista taksikyydeistä verovalvontaa varten kerättävät tiedot, jotka tulisi kerätä taksamittarin tai muun lain ja määräysten mukaisen laitteen tai järjestelmän avulla. Yrittäjiltä vaadittaisiin Y-tunnus jo taksiliikenneluvan myöntämisvaiheessa. 

Taksiliikenneluvan edellytyksiin tulisi velvollisuus suorittaa yrittäjäkoulutus sekä -koe. Yrittäjäkoulutuksen ja -kokeen tavoitteena on parantaa alalle tulevien yrittäjien taloushallinto- ja liiketoimintaosaamista ja varmistaa, että yrittäjillä on riittävä perusosaaminen yritystoimintaan liittyvien velvoitteiden hoitamiseksi.

Taksilupa oltava aina mukana

Valvonnan tehostamiseksi taksiliikennelupa tai sen jäljennös tulisi pitää aina mukana ajoneuvossa. Myös kuljettajan vastuuta ajoneuvossa mukana pidettävistä asiakirjoista ja tiedoista lisättäisiin ja velvoitteiden rikkomisesta voitaisiin määrätä kuljettajalle liikennevirhemaksu.

Lisäksi taksivalaisin tulisi pakolliseksi tietyin poikkeuksin. Tavoitteena on helpottaa taksin tunnistamista liikenteessä. Tämä parantaa muun muassa taksitoiminnan valvontaa. 

Taksiyrityksille ja välityskeskuksille lisättäisiin hintatietojen toimitusvelvollisuus sekä täsmennettäisiin, mitä tietoja palvelujen tarjonnasta ja kysynnästä on toimitettava viranomaisille. Tällä pyrittäisiin parantamaan viranomaisten tilannekuvaa taksipalvelujen saatavuudesta ja hinnoista.

Jatkossa koti- ja matkailupalveluyritysten palvelukokonaisuuteen sisältyvään kuljetustoimintaan ei vaadittaisi taksiliikennelupaa. Tämä helpottaisi mahdollisuutta tarjota kuljetuspalvelua osana palvelukokonaisuutta.

Taksiluvan ehdot

Samalla täsmennettäisiin, että taksiliikennelupa vaaditaan sekä ammattimaiseen henkilöiden kuljettamiseen laissa määritellyillä ajoneuvoilla, että näiden palvelujen tarjoamiseen yleisölle. Muutokset eivät koske esimerkiksi yksityisten henkilöiden järjestämiä kimppakyytejä, joissa ei ole tulonhankkimistarkoitusta.

Taksisääntelyn muutosten on suunniteltu pääsääntöisesti tulevan voimaan vuoden 2021 alussa. Voimaantuloa ehdotetaan porrastettavaksi niin, että taksipalvelujen hinnoittelua sekä taksamittareita ja muita laitteita koskevat lakimuutokset tulisivat voimaan vasta 1.6.2021. Liikennepalvelulain muutokseen liittyy myös siirtymäaikoja koulutusvelvoitteiden täyttämiseen ja y-tunnuksen hankkimiseen. 

Etusivulle >

Lisää kuljetusuutisia >

JAA