Päämainos
IMO pohtii Lontoossa päästövähennyksiä
Kuljetukset 19.03. 09:41

IMO pohtii Lontoossa päästövähennyksiä

Asialistalla on koko joukko erilaisia alusten globaaleja päästövähennysten kiristyksiä.

19.03.2024
Teksti Esko Lukkari

IMO:n meriympäristön suojelukomitea kokoontuu Lontoossa 18.–22.3. pohtimaan lisätoimia alusten kasvihuonekaasujen vähentämiseksi. Komitea neuvottelee maailmanlaajuisista toimista.

Meriympäristön suojelukomitean (Marine Environment Protection Committee) istunnossa pohditaan myös alusten hiili-intensiteettisääntelyn tarkentamisesta. Listalla on alusten energiatehokkuus, painolastivesien sääntely, meriin päätyvän muoviroskan sääntely ja rikkipesurien sääntelyä.

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti asiasta 15.3. 

Voimaan ehkä vuonna 2027

IMO:n tavoitteena on, että meriliikenne on hiilineutraalia vuoteen 2050 mennessä tai sen tienoilla huomioiden kansalliset olosuhteet. IMO:n jäsenvaltiot ovat sopineet, että maailmanlaajuiset toimet päästöjen vähentämiseksi on hyväksyttävä vuoteen 2025 mennessä. Sovitut toimet astuisivat voimaan viimeistään vuonna 2027.

Suomi katsoo, että kunnianhimoinen IMO:n päästövähennystoimi tasaisi kansainvälisen merenkulun päästösääntelyn epäsuhtaa sekä merenkulun ja elinkeinoelämän kilpailuympäristöä EU:n ja muun maailman välillä. 

Meriliikenteen päästövähennyksiä tulisi edistää määrätietoisin kansainvälisin toimin. Jos määrätietoisia kansainvälisiä toimia saadaan aikaiseksi, tulee EU:n kaksinkertaista taakkaa toimissa estää ja purkaa.

Jäissä kulku 

Suomi pitää hyvänä, että IMO:ssa hyväksytään vähähiilisiin ja hiilettömiin polttoaineisiin ohjaava taloudellinen päästövähennyskeino. Suomi kannattaa maailmanlaajuista standardia, jolla säädellään aluspolttoaineiden kasvihuonekaasusisällön asteittaista vähentämistä. Polttoainestandardin tulee olla joustava ja vastata EU-sääntelyä.

Suomi pitää tärkeänä, että alusten kulku jäissä ja jäävahvistetut alukset
huomioidaan ohjauskeinossa ja polttoainestandardissa. Jos IMO:ssa edetään kohti maailmanlaajuista polttoaineiden hiilisisältömaksua, Suomi pyrkii siihen, että osa maksun tuotoista osoitetaan jäävahvistettujen alusten ja jäänmurtajien kasvihuonekaasupäästöjä vähentävien ratkaisujen kehittämiseen.

Suomen mukaan rikkipesureista päästettävän pesuveden määritelmä tulisi lisätä yleissopimukseen

Suomi esittää yhdessä muiden EU-maiden kanssa, että alusten rikkipesureista mereen päästettävän pesuveden määritelmä lisätään aluksista aiheutuvaa meren pilaantumista ehkäisevään MARPOL-yleissopimukseen.

Kontit ja muoviroska

Konttiturvallisuuden osalta Suomi kannattaa vakioitua ilmoitusvaatimusta lähimmälle rantavaltiolle ja aluksen lippuvaltiolle, jos alukselta putoaa kontteja mereen. Suomi tukee aluksista mereen päätyvän muoviroskan vähentämiseksi hyväksytyn toimintaohjelman toimeenpanon jatkamista.

Suomi kannattaa ohjeistuksen laatimista haasteellisesti käsiteltävän painolastiveden käsittelylle, sillä se on ongelma Itämerellä. Suomi kannattaa myös sitä, että laivojen painolastivesien käsittelyä koskevan yleissopimuksen muutosten valmistelua jatketaan.

JAA