Päämainos

Liikennepalvelulain kolmosvaihe lausuntokierrokselle

Sähköiset rahtikirjat kv-liikenteeseen ja raskaan liikenteen pakollinen paikantaminen.

24.05.2018
Teksti Esko Lukkari

Vuonna 2015 käynnistetyn liikennepalvelulain kolmannen vaiheen lakiehdotukset on lähetetty lausuntokierrokselle. Lausuntoaika päättyy 19.6.2018. Laaja-alaista lakipakettia on toteutettu kolmessa vaiheessa.

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti asiasta 22.5.18.

Liikennepalvelulain tavoitteena on luoda edellytykset uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönotolle liikennesektorilla. Kun sääntely kootaan yhteen lakiin, helpotetaan liikennejärjestelmän kokonaisuutta ja edistetään sen eri osien yhteen toimivuutta.

Liikennepalvelulain lähtökohtina ovat Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan markkinaehtoinen toiminta ja käyttäjien tarpeisiin vastaavat palvelut. Tavoitteena on edistää liikennejärjestelmän digitalisaatiota, uusia innovaatioita sekä liikenne palveluna –ajattelun (Mobility as a Service, MAAS) toteuttamista.

Nyt meneillään olevassa hankkeen kolmannessa vaiheessa laki viimeistellään. Tässä vaiheessa säädetään ammattipätevyyksistä, varautumisesta, postitietojen avaamisesta palveluiden kehittämiseen sekä raskaan tieliikenteen sekä rautatie- ja raideliikenteen paikantamisesta. Samalla annetaan myös sähköisten rahtikirjojen hyväksymistä koskeva hallituksen esitys.

Kokonaisuutena Liikennepalvelulaki-hankkeessa toteutetaan hallitusohjelman kärkihankkeita: Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö sekä sujuvoitetaan säädöksiä.

Yksinkertaisempia vaihtoehtoja

Tieliikenteen raskaan kaluston kuljettajien perustason ammattipätevyyden suorittamisessa ehdotetaan koulutusvaihtoehdon rinnalle kokeisiin perustuvaa vaihtoehtoa. Kokeissa mitattaisiin samaa osaamista kuin koulutusvaihtoehdossa.

Merenkulun ammattipätevyyskoulutuksista esitetään, että pelastuslaitosten, poliisin ja Tullin alukset jäävät yleisten pätevyys- ja miehitysvaatimusten ulkopuolelle, jos niillä on käytössään Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä koulutusjärjestelmä.

Postilakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että postiyritysten olisi luovutettava hallussaan olevat olennaiset postipalvelua koskevat tiedot, jos tietoja hyödynnettäisiin palveluiden kehittämiseen. Niitä olisivat esimerkiksi reittitiedot, postilokeroiden, postilaatikoiden ja rakennusten sijainti sekä se, mitkä rakennukset, taloudet ja laatikot kuuluvat tiettyyn postinumeroon.

Muutoksella tavoitellaan kuluttajille ja yrityksille parempia ja tehokkaampia postipalveluita alan kilpailua lisäämällä. Tietojen saatavuus helpottaisi myös henkilö- ja tavarakuljetusten yhdistämistä.

Suurimpien henkilö- ja tavaraliikenteen toimijoiden tulisi laatia valmiussuunnitelma vaara- ja onnettomuustilanteiden varalle. Vaatimus ei koskisi taksiliikennettä eikä pieniä henkilö- ja tavaraliikenneyrityksiä.

Paikannusvelvoite raskaalle ammattiliikenteelle

Tieliikenteessä raskaalle ammattiliikenteelle ja raideliikenteelle ehdotetaan asetettavaksi paikkatietovelvoite. Siten ammattimaisessa tavara- ja henkilöliikenteessä ja raideliikenteessä ajoneuvon sijaintitiedon tulisi olla saatavissa. Velvoite ei koskisi taksiliikennettä. Paikantamisella mahdollistetaan uuden teknologian hyödyntäminen mm. tasoristeysturvallisuuden parantamisessa ja liikenteen ohjauksessa.

Liikennepalvelulain lisäksi lausuntoja pyydetään hallituksen esityksestä, jolla Suomi ratifioisi kansainvälisen tiekuljetussopimuksen sähköistä rahtikirjaa koskevan lisäpöytäkirjan. Liittymisen myötä sähköisen rahtikirjan käyttäminen olisi sallittua myös kansainvälisissä kuljetuksissa. Tämä parantaisi suomalaisen kuljetusalan kilpailukykyä ja sujuvoittaisi kuljetuksia.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoja luonnoksesta voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset netissä www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Lausuntoaika päättyy 19.6.2018. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Liikennepalvelulain ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa valmistellut lait tulevat pääosin voimaan 1.7.2018. Eduskunta hyväksyi lakiehdotukset huhtikuussa 2017 ja maaliskuussa 2018.

Tietojen ja tietojärjestelmien yhteen toimivuutta koskevat säännökset tulivat voimaan jo 1.1.2018. Asiakkaan puolesta asiointia koskeva säännös kuitenkin vasta 1.1.2019.

JAA