Päämainos
Markkinaoikeuden mukaan HUSin tekemä suorahankinta oli perusteltu, mutta optiovuosi ei.
Hankinta 26.03. 10:00

Markkinaoikeuden mukaan HUSin tekemä suorahankinta oli perusteltu, mutta optiovuosi ei.

Markkinaoikeus: HUSin koronavirusanalytiikan suorahankinta oli perusteltu

Markkinaoikeuden mukaan HUSilla ei kuitenkaan ole perusteita suorahankinnan optiovuodelle.

26.03.2021
Teksti Osto&Logistiikka kuvat Adobe Stock

Markkinaoikeus on antanut tuomionsa kahdesta Vita Laboratorioiden syyskuussa 2020 tekemästä valituksesta, jotka kohdistuivat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hankintoihin. 

HUS tiedotti päätöksistä 25.3.

Kiistan kohteena oli HUSin keväällä ja syyskuussa 2020 tekemät suorahankinnat, joissa se on hankintailmoitusta julkaisematta neuvotellut SYNLAB Suomi Oy:n kanssa COVID-19 PCR -näytteiden kuljetuksesta, analysoinnista ja analyysien tulosten ilmoittamisesta. Hankinnan sopimuskausi oli 1.6.2020–31.12.2020 ja ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo suorahankintapäätöksen mukaan lähes 10 miljoonaa euroa. Sopimus sisälsi myös option jatkosta.

Vita Laboratoriot jätti syyskuussa 2020 markkinaoikeudelle kaksi näihin hankintoihin liittyvää valitusta. Valituksessaan Vita Laboratoriot perustelee kantaansa seuraavasti:

Covid-19-epidemiasta aiheutunut kiire ei ole ollut enää toukokuussa 2020 ennalta arvaamaton hankintayksikön kaltaiselle toimijalle. Hankintayksikkö olisi ehtinyt kilpailuttaa analyysien hankinnan hankintasäännösten mukaisesti tarvittaessa nopeutettuja menettelyjä noudattaen. Hankintayksiköllä voitaisiin katsoa olleen oikeus korkeintaan lyhyeen, reilun kuukauden pituiseen suorahankintajaksoon, jonka aikana hankinta olisi voitu kilpailuttaa hankintasäännösten mukaisin menettelyin vuoden 2020 jälkimmäisen puoliskon kattavalle ajanjaksolle. 

Suorahankinta vai kilpailuttaminen?

Hankintalain mukaan valtion ja kuntien viranomaisten on kilpailutettava hankintansa siten kuin mainitussa laissa säädetään. Lain tavoitteena on mm. tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten tasapuoliset mahdollisuudet osallistua julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin.

Hankintalain mukaan kilpailuttaminen voidaan joidenkin ehtojen täyttyessä jättää kuitenkin tekemättä, ja hankinta toteuttaa ns. suorahankintana. Hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.

Markkinaoikeuden päätös

Markkinaoikeuden mukaan HUSin tekemä suorahankinta oli perusteltu. Molempien hankintojen osalta markkinaoikeus katsoi HUSin suorahankinnoilla olleen äärimmäisen kiireellinen ja hankintayksiköstä riippumaton ennalta arvaamaton tarve.

Ratkaisussaan markkinaoikeus muun muassa toteaa, että hankintayksikön voidaan katsoa kyseisen ajanjakson aikana ehtineen sinänsä käydä neuvotteluja useamman kuin yhden tarjoajan kanssa, mitä hankintayksikkö ei asiassa saadun selvityksen perusteella ole tehnyt.

Markkinaoikeuden mukaan neuvottelujen jälkikäteiseen arviointiin sisältyy kuitenkin useita epävarmuustekijöitä, kuten esimerkiksi, millä tavalla hankintayksikkö olisi kutsunut potentiaaliset tarjoajat neuvotteluihin, kuinka moni tarjoaja olisi osallistunut neuvotteluihin ja minkä sisältöisiä neuvotteluja hankintayksikkö olisi käynyt kunkin potentiaalisen tarjoajan kanssa varmistaakseen muun ohella tarjoajien kykenevyyden toteuttamaan nyt kyseessä oleva hankinta.

Hankintalain mukaan hankintayksikön olisi useamman kuin yhden tarjoajan kanssa neuvotellessaan tullut varmistaa, että neuvotteluihin kutsuttuja tarjoajia kohdellaan syrjimättömästi, minkä ohella hankintayksikön olisi tällöin tullut tehdä perusteltu ja syrjimätön valinta neuvotteluun osallistuneiden tarjoajien kesken. Päätöksen mukaan näiden vaiheiden voidaan katsoa edellyttäneen oman aikansa niiden toteuttamiseen.

Markkinaoikeus toteaa, että muun muassa näistä syistä useamman tarjoajan kanssa käytyjen neuvottelujen toteuttaminen olisi vaarantunut välttämättömän ja kiireellisen hankinnan toteuttamisesen asianmukaisesti. 

HUSilla ei oikeutta optioon

Suorahankintasopimus sisälsi jatko-option, jonka arvo olisi ollut noin 50 miljoonaa euroa. Markkinaoikeus kuitenkin katsoi päätöksessään, ettei keväällä 2020 tehdyn suorahankinnan optiovuodelle ole perusteita. Päätöksessään se määräsi miljoonan euron uhkasakon optiokaudelle.

Vita Laboratorioiden toimitusjohtaja Jukka Hurme oli yhtiön lähettämässä tiedotteessa tyytyväinen suorahankinnan optiovuoden katkaisusta.

"Vita Laboratoriot on tyytyväinen markkinaoikeuden päätökseen. HUS rikkoi hankintalakia. 50 miljoonan euron optiokauden kieltäminen miljoonan euron uhkasakon uhalla sekä velvoite oikeudenkäyntikulujen korvaamista osoittavat, että valitus oli perusteltu", yhtiö sanoi tiedotteessa.

JAA