Ministeriöiden selvitys puoltaa alustukea
Kuljetukset 02.12. 07:26

Ministeriöiden selvitys puoltaa alustukea

Matkustaja-alustoiminnan tukeminen voisi olla perusteltua huoltovarmuuden takia.

02.12.2019
Teksti Esko Lukkari

Kiistelty matkustajamerenkulun noin 250–280 miljoonan euron vuotuinen tuki voi sittenkin olla perusteltua. Näin arvioidaan valtioneuvoston ja kolmen ministeriön LVM:n TEM:n ja VM:n teettämässä selvityksessä.

Selvityksen mukaan toimialan julkinen tukeminen vääristää kansantaloutta, mutta poikkeusolojen huoltovarmuuden näkökulmasta tukeminen voi olla perusteltua. 

Matkustaja-aluksien tukien vaikuttavuus -raportti on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. 

Valtioneuvosto tiedotti selvityksestä 25.11.

Selvityksessä tarkasteltiin matkustajamerenkulun julkisten tukien vaikutuksia kansantalouteen ja matkustaja-alusten merkitystä Suomen huoltovarmuudelle.

Tuet vääristävät kilpailua 

Selvityksessä pohdittiin, voidaanko matkustajamerenkulun julkisia tukia muuttaa niin, että kansantalous hyötyisi muutoksesta ilman huoltovarmuuden vaarantumista. Lisäksi tarkasteltiin, vääristävätkö matkustajamerenkulun tuet kilpailuasetelmaa suhteessa maalla sijaitsevaan toimintaan. 

Matkustajamerenkulkua tuetaan noin 250−280 miljoonalla eurolla vuodessa. Kaksi keskeistä tukimuotoa ovat suora miehistötuki sekä matkustaja-autolautoilla tapahtuvan myynnin epäsuorat verotuet. Valtaosa tuista kohdistuu Suomen ja Ruotsin väliseen risteilyliikenteeseen. 

Selvityksen mukaan matkustajamerenkulun tuet vääristävät kansantalouden toimintaa, koska ne siirtävät talouden resursseja muilta toimialoilta tuetulle alalle. Kilpailun vääristyminen koskee suoraan niitä mantereella sijaitsevia palveluntuottajia, jotka kilpailevat samoilla markkinoilla kuin matkustaja-aluksilla tarjottavien palvelujen tuottajat. 

Menisivät Ruotasin lipun alle

Suoraa miehistötukea voidaan muuttaa Suomen päätöksillä. Tuen lopettaminen johtaisi selvityksen mukaan todennäköisesti matkustaja-aluksien siirtämiseen Ruotsin valtion alusrekisteriin.  

Epäsuoraa verotukea on vaikeampi muuttaa, sillä Ahvenanmaalla pysähtyvien alusten verotonta myyntiä voidaan verottaa vain rajoitetusti ilman muiden maiden myötävaikutusta.  

Selvityksen mukaan poikkeusolojen huoltovarmuuteen liittyvät kysymykset voivat olla syy matkustajamerenkulun tukemiselle. Suomi on riippuvainen merenkulusta, ja matkustaja-autolautoilla voi olla rooli huoltovarmuuden turvaamisessa. Julkisen tuen määrän suhde huoltovarmuustavoitteisiin jää kuitenkin avoimeksi.  

Selvityksessä suositellaan varmistamaan, että suunnitelmat matkustaja-alusten käytöstä huoltovarmuuden turvaamiseksi ovat olemassa. Viime kädessä yhteiskunnallisen päätöksentekijän tulee muodostaa näkemys siitä, saadaanko matkustajamerenkulun julkisille tuille riittävästi vastinetta huoltovarmuuden näkökulmasta. 

Selvityksen mukaan matkustajamerenkulkua harjoittavilta varustamoilta tulisi jatkossa edellyttää tukien vastineeksi läpinäkyvää ja julkista tilastointia siitä, minkälaista liiketoimintaa alusten palveluntarjoajat harjoittavat.  

Matkustaja-aluksiin kohdistuvien tukien vaikuttavuus -raportti on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. 

JAA