Muutos ro-ro-alusten energiatehokkuuteen

Ro-ro-aluksille asetetut virheelliset energiatehokkuusvaatimukset oikaistaan.

10.04.2019
Teksti Esko Lukkari

Merenkulussa otetaan käyttöön uudet ro-ro-aluksia koskevat energiatehokkuusvaatimukset. IMO hyväksyi aiemmin virheelliset energiatehokkuusmääräykset ro-ro-aluksille ja niiden takia varustamot eivät ole voineet tilata uusia aluksia.

Valtioneuvosto hyväksyi 4.4.asetuksen, jolla tulevat voimaan kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa sovitut uudet säännöt.
 
Ro-ro-alukset kuljettavat pyörillä kuljetettavaa lastia, kuten rekkoja, autoja ja perävaunuja. Lastaus ro-ro-alukseen tehdään perästä, keulasta tai sivusta.

Suomen Varustamot tiedotti asiasta 4.4.
 
IMO:n meriympäristön suojelukomitea muutti energiatehokkuuden laskemisessa käytettäviä referenssilinjoja ja päivitti meren pilaantumisen ehkäisemistä koskevaa MARPOL-yleissopimusta huhtikuussa 2018. Energiatehokkuutta koskevat vaatimukset kevenivät, kun ro-ro-lastialusten ja ro-ro- matkustaja-alusten energiatehokkuusindeksin referenssilinjoja nostettiin 20 prosenttia.

Uusia aluksia ei voinut tilata

Energiamääräysten soveltamisessa on esiintynyt ongelmia ro-ro-lastialusten ja ro-ro-matkustaja-alusten osalta. Vaatimukset laadittiin aikoinaan osin virheellisten tietojen pohjalta ja kyseisiä aluksia koskevat määräykset ovat olleet tiukemmat kuin muilla alustyypeillä.

Joidenkin uusien ro-ro-alustyyppien osalta määräyksiä on ollut vaikea täyttää ja varustamot ovat joutuneet kummalliseen tilanteeseen, kun ne eivät ole voineet tilata uusia laivoja.

Alusten energiatehokkuutta säädellään indeksin (Energy Efficiency Design Index, EEDI) avulla. Jokaiselle uudelle laivalle lasketaan laivan suunnitteluvaiheessa energiatehokkuutta mittaavan indeksin arvo. Tämä arvo muodostuu laivan koneiston tuottaman hiilidioksidin määrän suhteesta sen kuljettaman lastin määrään. Kullekin alustyypille on määritelty niin sanottu referenssilinja.

Kansainvälisesti muutoksia aletaan soveltaa 1.1.2020 alkaen. IMO on kuitenkin kehottanut valtioita ottamaan uudet energiatehokkuuden vaatimukset käyttöön mahdollisimman pian. Tarvittavat lainsäädäntötoimet on nyt tehty ja Suomessa uusia vaatimuksia on sovellettu 5.4.2019 lähtien.

JAA