Päämainos
TEM muuttamassa biojakeluvelvoitetta
Kuljetukset 04.08. 09:13

TEM muuttamassa biojakeluvelvoitetta

Koronapudotuksen vuoksi biopolttonesteiden jakeluvelvoite ei ensi vuonna muuten täyttyisi.

04.08.2020
Teksti Esko Lukkari

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja lakiesitysluonnoksesta biopolttoaineiden käytön edistämisestä annetun jakeluvelvoitelain sekä lain voimaantulosäännöksen muuttamiseksi. 

Muutoksia esitetään biopolttoöljyn käytön edistämisestä sekä Energiavirastosta annettuun lakiin. Jakeluvelvoitelailla edistetään biopolttoaineiden käyttöä moottoribensiinin ja dieselöljyn korvaajana liikenteessä.

Lausuntoaika päättyy 26.8. Sen jälkeen lakimuutoksien valmistelu jatkuu ministeriössä virkatyönä. Hallituksen esitys on tarkoitus saada eduskunnan käsiteltäväksi syyskuussa.

TEM tiedotti asiasta 24.7.

Liikennepolttoaineiden jakelijoiden, eli polttoaineita esimerkiksi huoltoasemille toimittavien yritysten, toimittamasta polttoaineesta tietyn prosenttiosuuden tulee joka vuosi olla biopolttoaineita. Vuonna 2020 biopolttoaineiden osuuden on oltava 20 prosenttia jakelijan kulutukseen toimittamien moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden energiasisällön kokonaismäärästä. Biopolttoaineiden osuus kiristyy vähitellen 30 prosenttiin vuonna 2029.

Jos jakeluvelvoite ylittyy jonain vuonna, voidaan ylitys siirtää seuraavaan vuoteen, jonka velvoitteessa ylitys otetaan huomioon. Polttoaineiden jakelijat ovat hyödyntäneet tätä joustoa laajasti, ja velvoitteen huomattavaa ylittämistä on tapahtunut useana vuonna.

Korona muutti jakeluvelvoitetta

Ylityksen siirtoa on aiemmin rajoitettu vuoden 2020 osalta 10 prosenttiin. Tällä poikkeussäännöllä haluttiin varmistaa, ettei vuodelta 2020 siirtyvä laskennallinen biopolttoaineosuus vähentäisi tarpeettoman paljon vuonna 2021 tosiasiallisesti jaeltavaa biopolttoainemäärää ja siten päästövähenemää vuonna 2021. Koronatilanne on kuitenkin vähentänyt polttoaineen kulutusta niin huomattavasti, ettei sitä ole ennakoitu nykyisessä lainsäädännössä.

Vuoden 2020 jakeluvelvoite täyttyy huomattavasti ennakoitua vähemmällä biopolttoainemäärällä ja jakelijoiden vuodelta 2019 siirtämä osuus tulee todennäköisesti kattamaan vuoden 2020 velvoitetta merkittävältä osin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että on mahdollista päätyä tilanteeseen, jossa Suomi ei täytä EU:n uusiutuvan energian direktiivin velvoitetta liikenteen uusiutuvan energian osuudesta.

Ehdotetulla lakimuutoksella jakeluvelvoitteen ylittämistä koskevaa sääntelyä lievennettäisiin vuoden 2020 osalta. Ehdotuksen mukaan vuoden 2021 jakeluvelvoitteessa huomioon otettava määrä voisi olla 10 prosentin sijasta enintään 30 prosenttia vuoden 2020 jakeluvelvoitetta vastaavasta energiamäärästä.

Muutoksen tavoitteena on varmistaa, että Suomi pääsee sille asetettuihin sitoviin liikennesektoria koskeviin uusiutuvan energian tavoitteisiin. Lisäksi pyritään varmistamaan, ettei koronatilanteesta aiheutunut liikennemäärän väheneminen kasvata kohtuuttomasti polttoaineita jakelevien yhtiöiden kustannuksia.

Lisäksi lakiluonnoksissa esitetään, että liikenteen jakeluvelvoitteen ja biopolttoöljyn jakeluvelvoitteen noudattamisen valvonta siirrettäisiin Verohallinnolta Energiavirastolle vuoden 2021 alusta lähtien.

JAA