Päämainos
Terrafamen luvasta tulossa valitus
Toimitusketjut 11.02. 10:37

Terrafamen luvasta tulossa valitus

Yhtiön uraani-puolituotteen tuotantomääräksi arvioidaan enintään 250 uraanitonnia vuodessa.

11.02.2020
Teksti Esko Lukkari

Terrafame on saanut kaipaamansa uraanin talteenottoluvan. Lupa oikeuttaa uraanin talteenottoon Sotkamon kaivoksesta saatavasta malmista. Terrafame jätti lupahakemuksensa valtioneuvostolle lokakuussa 2017.

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti valtioneuvoston myöntämästä luvasta 6.2.  

Lupa tuskin aloittaa vielä käytännössä uraanin talteenottoa, sillä ainakin Kainuun Luonnonsuojelupiiri on kertonut valittavansa (Kainuun Sanomat 6.2.) luvasta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Se tietäisi asiassa vielä kahden vuoden lykkäystä.

Valtioneuvosto katsoo päätöksessään, että hanke on yhteiskunnan kokonaisedun mukainen ja täyttää ydin- ja säteilyturvallisuutta koskevat vaatimukset. Ennen käytön aloittamista uraanin talteenottolaitos tarvitsee vielä Säteilyturvakeskuksen (STUK) antaman käynnistämisluvan.

Harjavalta ottaa myös talteen

Valtioneuvosto myönsi luvan myös Harjavallan nikkelijalostusyksikössä (Norilsk Nickel Harjavalta Oy) erotetun uraanin talteenottoon, kuitenkin siten, että Sotkamoon siirrettävän uraanin enimmäismäärä on enintään 10 000 kg. Kyseessä on Sotkamon kaivokselta jatkojalostukseen toimitetun materiaalin mukana Harjavallan nikkelijalostusyksikköön vuosina 2011-2015 päätynyt uraani.

Uraanin talteenotto tapahtuu prosessiliuoksesta. Uraani voidaan erottaa prosessista sinkkisulfidin saostuksen jälkeen erillisessä talteenottolaitoksessa. Laitos on jo valmiina kaivosalueella.

Uraani-puolituotteen tuotantomääräksi arvioidaan enintään 250 uraanitonnia vuodessa. Se kuljetetaan Terrafamen laitokselta ns. Yellow cake -puolituotteena ulkomaille jatkojalostukseen, jossa siitä valmistetaan ydinvoimalaitosten polttoaineen raaka-ainetta.

IAEA:n hyväksymät laitokset

Tuote kuljetetaan kansainvälisesti hyväksytyille, kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) ydinmateriaalivalvonnan piiriin kuuluville laitoksille. Näin varmistetaan, että uraani hyödynnetään vain rauhanomaisiin tarkoituksiin.

Ympäristöministeriön mukaan talteenotolla voidaan vähentää uraanin kerääntymistä alueella ja vesiympäristöön. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen YVA-yhteysviranomaisen mukaan toiminnan ympäristövaikutukset alueella ovat pienemmät, kun uraanilaitos otetaan käyttöön kuin ilman uraanin talteenottoa.

Lupa sisältää ydinturvallisuuteen ja mahdollisiin ydinjätteisiin liittyviä ehtoja. Terrafamen on päivitettävä uraanin talteenottolaitoksen käytöstä poistamista koskeva selvityksensä kolmen vuoden käyttö- ja ylläpitokokemusten jälkeen, seurattava uraanin talteenottolaitoksen jätekertymää ja jätteiden käsittelyn toteutumista, ja raportoitava tulokset Säteilyturvakeskukselle vuosittain.

Myönnetty lupa on voimassa kaivoksen toiminta-ajan, kuitenkin enintään vuoden 2050 loppuun. Se lakkaa, jos uraanin talteenottoa ei aloiteta kolmen vuoden kuluessa sen lainvoimaiseksi tulosta.

JAA