Vuosaaren meriväylä maksaa 33,6 miljoonaa

Meriväylän syvennys parantaa sataman konttiliikenteen kannattavuutta.

30.12.2019
Teksti Esko Lukkari

Vuosaaren meriväylän syventämisen kustannusarvio on 33,6 miljoonaa euroa. Siitä itse meriväylän syvennyksen osuus on 25 miljoonaa euroa ja satamatöiden 8,6 miljoonaa euroa.

20 prosenttia hankkeen kustannuksista katetaan Euroopan unionin CEF (Connecting Europe Facility) -tuella. Lisäksi Helsingin kaupunki osallistuu 4,2 miljoonalla eurolla kaupungin meritäyttökohteisiin kuljetettavan louheen kuljetuskustannuksiin.

Helsingin Satama tiedotti asiasta 13.12.

Hankkeen toteuttamiseksi on jo vaadittavat vesilain mukaiset luvat. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi kahtena avovesikautena. Toteutuksesta vastaavat rakennusurakoitsijat valitaan alkuvuodesta 2020 ja rakentaminen alkaa toukokuussa 2020. Uusi syvempi väylä otetaan käyttöön vuoden 2021 lopussa.

Hyötykäyttöön kelpaamattomat ruoppausmassat kuljetetaan ulkomerellä sijaitsevalle Vuosaaren meriläjitysalueelle. Vedenalaisessa louhinnassa syntyvä louhe kuljetetaan proomuilla hyödynnettäväksi Helsingin kaupungin aluerakentamisen meritäyttötöissä Hernesaaressa, Länsisatamassa sekä Vuosaaren merikeskuksessa. 

Hankkeessa väylän ja satama-altaan syvyyttä kasvatetaan 13 metrin kulkusyvyyden vaatimusten mukaiseksi. Hankkeen tavoitteena on parantaa erityisesti konttiliikenteen kuljetustaloutta ja kehittää sataman kilpailukykyä. Väylän syventämisen myötä osalla rahtialuksista lastikapasiteetti voidaan lähes kaksinkertaistaa, mikä tuo merkittäviä kuljetuskustannussäästöjä ja pienentää alusliikenteen haitallisia ympäristövaikutuksia. Rakentamiseen kelpaavien louhemassojen kuljetus meritse katuverkon sijaan tuo kaupungin aluerakentamiskohteissa merkittäviä kustannussäästöjä ja vähentää kuljetusten aiheuttamaa ympäristökuormitusta.

JAA