Päämainos
Väitös: Hankintatoimessa yrityksen kannattavuutta voi johtaa työntekijöiden autonomian avulla
Hankinta 28.08. 07:43

Väitös: Hankintatoimessa yrityksen kannattavuutta voi johtaa työntekijöiden autonomian avulla

DI Jaakko Sundberg selvitti väitöstutkimuksessaan, kuinka työntekijöiden autonomian kautta on mahdollista johtaa yrityksen kannattavuutta.

28.08.2023

Kannattavuus on yksi yritysorganisaation keskeisimmistä tavoitteista ja pitkän aikavälin olemassaolon edellytys. Kannattavuuteen vaikuttavat useat eri tekijät, mutta lopulta yksittäisten työntekijöiden tekemät toimenpiteet ja päätökset määrittävät, saavuttaako yritys sille asetut tavoitteet. DI Jaakko Sundberg selvitti väitöstutkimuksessaan, kuinka työntekijöiden autonomian kautta on mahdollista johtaa yrityksen kannattavuutta. Tampereen yliopisto tiedotti aiheesta 24.8.2023.

Kun puhutaan kannattavuudesta valmistavassa teollisuudessa, suorituskykyinen hankintafunktio nousee poikkeuksetta tärkeään asemaan. Lisäksi viimeaikainen inflaatio ja yleinen hintojen nousu Euroopassa ovat entisestään alleviivanneet hankintatoimen merkitystä yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn.

Hankintatoimella on myös ollut keskeinen sekä kasvava rooli valmistavassa teollisuudessa, jossa yritykset usein keskittyvät ydinosaamiseensa ja ulkoistavat loput hankittavaksi pitkiksikin venyvistä globaaleista toimitusketjuista. Nämä tekijät sekä hankintatoimen kyky vaikuttaa ostohintojen kautta suoraan yrityksen tulokseen, muodostavat kannattavuuden johtamisen näkökulmasta lähes itsestään selvän kontekstin väitöstutkimukselle.

Vastauksia johtamisen haasteisiin yksilötasolta

Kannattavuutta ja sen johtamista on tavallisesti tutkittu yritystasolla ja syy-seuraus-suhteita on etsitty esimerkiksi yritysten strategiasta, prosesseista tai käytössä olevista resursseista. Sundbergin väitöstutkimus raapaisee aihetta pintaa syvemmältä ja tutkii, kuinka yksittäiset työntekijät omilla teoillaan lopulta muuttavat yrityksen tavoitteet tuloksiksi.

Väitöskirjassa luotu malli nojautuu pääosin liikkeenjohdon teoriaan, mutta myös käyttäytymistieteisiin, erityisesti itseohjautuvuusteoriaan. Malli kuvaa, miten kannattavuuden johtamisen impulssit muuttuvat työntekijöiden omien tulkintojen kautta teoiksi, jotka kollektiivisesti määrittävät yrityksen suorituskykyä.

Väitöstutkimuksessa on perehdytty kahdeksasta Suomessa toimivasta valmistavan teollisuuden yrityksestä kerättyyn laajaan aineistoon. Sen avulla on tunnistettu, millaisena kannattavuuden johtaminen tutkituissa yrityksissä esiintyy ja syvennytty siihen, kuinka työntekijöille osana johtamista annettu autonomia näyttäytyy hankintatoimessa.

Tutkimus osoittaa, että hankintatoimessa arvostetaan autonomiaa, erityisesti vapautta valita keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. Autonomian havaittiin olevan myös lähes erottamaton osa hankintatoimea, mikä lisäsi työntekijöiden tyytyväisyyttä, motivaatiota ja johti positiiviseen suorituskykyyn.

Kokonaisuudessaan Sundbergin tutkimus tarjoaa tiedeyhteisölle uuden mallin ja näkökulman kannattavuuden johtamisen tarkasteluun. Lisäksi käytännön johtamisen kannalta väitöskirja perehdyttää lukijan liikkeenjohdon teoriaan ja antaa avaimet hankintatoimen johtamisen tehostamiselle käyttäen apuna työntekijöiden autonomiaa.

Pirkkalassa asuva Jaakko Sundberg työskentelee hankintapäällikkönä AGCO Power Oy:ssä.

Diplomi-insinööri Sundbergin tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja Profitability Management as an Enabler of Business Performance Through Employee Autonomy in Sourcing tarkastettiin julkisesti Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnassa perjantaina 25.8.2023.

 

JAA