Arviointineuvosto pitää datahubia kyberriskinä

Sähkömarkkinalakiesitys saa muuten kiitosta.

28.08.2018
Teksti Esko Lukkari

Lainsäädännön arviointineuvosto pitää hallituksen sähkömarkkinalakiesitykseen sisältyvää keskitettyä tiedonvaihdon yksikköä, datahubia kyberturvallisuusriskinä. Sen mielestä hallituksen tulisi pohtia myös vaihtoehtoista hajautettua ratkaisua.

Hallituksen kaavailemassa datahubissa olisi suuri määrä henkilötietoa ja toiminnanharjoittajien liikesalaisuuksia. Juuri tähän ongelman arviointineuvosto kiinnittää lakiluonnoksesta antamassaan lausunnossa huomiota.

Valtioneuvoston verkkosivuilla julkistettiin lainsäädännön arviointineuvoston lausunto sähkömarkkinalaista 27.8.

Arviointineuvoston mukaan sähkömarkkinalain esityksessä on kuvattu hyvin sähköalan yrityksille aiheutuvia vaikutuksia keskitetystä tiedonvaihdon yksiköstä datahubista. Esityksessä pitäisi kuitenkin sen mielestä pohtia vaihtoehtoja kyberturvallisuusriskin pienentämiseksi.

Arviointineuvosto pitää ansiokkaana, että esityksen vaikutusarvioissa on hyödynnetty asiaa koskevia selvityksiä. Esityksen perusteella saa hyvän käsityksen sähköalan yrityksille aiheutuvista vaikutuksista. Vaikutusarviot ovat kattavia sisältäen sekä määrällisiä että laadullisia arvioita. Esityksessä on selvitetty taustaa lain muutokselle, lain kohderyhmät ja keskeiset ehdotukset. Esitys on myös selkeästi kirjoitettu.

Esityksessä on tuotu myös esiin eri toteuttamisvaihtoehtoja, mitä voidaan pitää hyvänä menettelytapana. Vaihtoehtoja on kuitenkin arvioitu lähinnä sähköalan yritysten näkökulmasta. Esitysluonnoksessa tulisi tarkentaa, mitä mittaluokkaa muiden kuin sähköalan yritysten uudet liiketoimintamahdollisuudet voisivat olla.

JAA