Päämainos

EU sopi telepaketista

5G-verkot käyttöön vuoden 2020 loppuun mennessä

07.08.2018
Teksti Esko Lukkari

EU on sopinut uudesta sähköisen viestinnän lainsäädännöstä, ns. telepaketista. Sen yhtenä tavoitteena on 5G-verkkojen käyttöönotto kaikissa jäsenvaltioissa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Samalla asetetaan enimmäishinnat EU:n sisäisille puheluille ja vahvistetaan kuluttajansuojaa. Telepaketti vaatii vielä lopullisen hyväksynnän EU:ssa, jonka jälkeen alkaa direktiivin kansallinen täytäntöönpano Suomessa.

EK tiedotti telepaketin hyväksymisestä 6.8.

Telepaketissa on kaksi osaa: Direktiivi eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä ja BEREC-asetus (Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin).

Näillä säännellään muun muassa viestintäverkkojen markkinoita, markkinoille pääsyä, viestintäpalvelujen käyttäjien oikeuksia, numerointia, yleispalveluvelvoitteita, radiotaajuuksien hallinnointia ja käyttöä, toimialan viranomaisia sekä sähköisen viestinnän hallintoa. Soveltamisala kattaa myös internetin kautta tarjottavat palvelut, kuten Whatsapp ja sähköposti.

Merkittävimmät muutokset

Kuluttajien soittamien unionin sisäisten ulkomaanpuhelujen verottomaksi maksimihinnaksi tulee 0,19 euroa minuutilta ja tekstiviestin hinta saa olla enintään 0,06 euroa per viesti. Uudet enimmäishinnat otetaan käyttöön 15.5.2019.

5G-verkkojen käyttöönoton ja sen edellyttämien investointien sekä ennustettavuuden turvaamiseksi säädetään jäsenmaille velvollisuus taata operaattoreille vähintään 20 vuoden lisenssi langattomien laajakaistojen taajuuksien hallintaan. Samalla mahdollistetaan kaupallinen yhteisinvestointi suurten kapasiteetin verkkoihin.

Radiotaajuuksia hallinnoidaan jatkossa keskitetymmin EU-tasolla. Komissiolle annetaan uutta toimivaltaa koordinoinnissa ja jäsenvaltioilta edellytetään tiiviimpää yhteistyötä komission kanssa. Taajuuksien jakotapa säilyy kansallisessa päätösvallassa.

Verkkojen käyttöoikeuksien jakamiseen ja hallinnointiin tuodaan uudenlaista ns. symmetristä sääntelyä. Se tarkoittaa, että kaikkia toimijoita kohdellaan yhdenmukaisesti, ottamatta kantaa niiden markkina-asemaan (vrt. perinteinen tapa arvioida operaattorien huomattavaa markkinavoimaa). Symmetristä sääntelyä voidaan soveltaa esimerkiksi silloin, kun kyseessä on harvaan asuttu alue.

Jatkossa kaikkien kuluttajien saatavilla on oltava kohtuuhintainen ja riittävä pääsy internetiin riippumatta heidän olinpaikastaan tai tuloistaan. Kuluttajien on voitava entistä helpompi vaihtaa palveluntarjoajaa.

Telepaketissa sääntelyviranomaiset saavat lisää toimivaltuuksia ja päätöksentekovaltaa. Kansallisten sääntelyviranomaisten (Suomessa Viestintäviraston) roolia vahvistetaan säätämällä EU:n laajuisista vähimmäisvaltuuksista. Viestintävirasto voi muun muassa vaatia operaattoreita antamaan rakennusteknisten infrastruktuurien käyttöoikeuksia. Myös BEREC:in roolia vahvistetaan uusilla toimivaltuuksilla. BEREC voi jatkossa esimerkiksi määritellä valtioiden rajat ylittävät markkinat ja valtioiden rajat ylittävän kysynnän.

Telepaketti on osa laajempaa telemarkkinoita koskevaa lainsäädäntöehdotusten kokonaisuutta, jonka komissio julkaisi syksyllä 2016. Kokonaisuuden kolmas ehdotus, asetus paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisesta (WiFi4EU), hyväksyttiin syksyllä 2017. Komissio on lisäksi antanut tiedonnon 5G-käyttöönottosuunnitelmasta, jonka tavoitteena on luoda Euroopan laajuinen etenemissuunnitelma uuden verkkoteknologian nopealle ja koordinoidulle käyttöönotolle.

Seuraavaksi telepaketti hyväksytään Euroopan parlamentissa ja neuvostossa, minkä oletetaan ajoittuvan vuoden 2018 loppuun. Tämän jälkeen jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä.

JAA

LUETUIMMAT