Päämainos
EU varmistaa datan liikkuvuutta
Teknologia 22.01. 10:46

EU varmistaa datan liikkuvuutta

Jokaiseen jäsenvaltioihin perustettava viranomaisyhteistyön yhteyspiste tulee Suomessa liikenne- ja viestintäministeriöön.

22.01.2019
Teksti Esko Lukkari

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus velvoittaa jäsenvaltiot varmistamaan, ettei tiedolle aseteta perusteettomia sijaintirajoituksia. EU haluaa poistaa asetuksella tietojen vapaan liikkuvuuden esteet ja tehostaa tiedon hyödyntämistä ja parantaa sisämarkkinoiden toimintaa.

Suomessa hallitus on antanut asiaa koskevan esityksen eduskunnalla. LVM tiedotti asiasta 17.1.

EU:n tavoitteena on myös edistää datataloutta ja uusien teknologioiden, kuten rajat ylittävien autonomisten järjestelmien ja tekoälyn kehittämistä.

Jatkossakin tiedoille on mahdollista asettaa sijaintirajoituksia yleisen turvallisuuden perusteella. Rajoituksille on luvassa läpinäkyvyyttä: Jokaisen EU-maan on julkaistava tiedot asettamistaan rajoituksista.

Asetus ei koske tietojenkäsittelyä, joka liittyy kansalliseen turvallisuuteen tai jota julkinen sektori toteuttaa itse. Asetuksella ei ole vaikutusta henkilötietojen käsittelyyn, siitä säädetään EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa.

Yhteyspisteeksi LVM Suomessa

Viranomaisyhteistyötä varten jokaiseen jäsenvaltioon perustetaan yhteyspiste. Asetuksella ei laajenneta viranomaisten toimivaltaa tietojen pyytämisessä. Se määräytyy olemassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Hallitus esittää, että keskitettynä yhteyspisteenä Suomessa toimisi Liikenne- ja viestintävirasto. Tämä määriteltäisiin sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa.

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta sovelletaan automaattisesti kaikissa EU-maissa heti niiden tultua voimaan. Niitä ei tarvitse erikseen saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tuli voimaan 18.12.2018. Asetuksen soveltaminen alkaa kuuden kuukauden päästä voimaantulosta eli alkukesästä 2019. Jäsenvaltioilla on kuitenkin kaksi vuotta aikaa kartoittaa ja arvioida sijaintirajoitukset.

Liikenne- ja viestintäministeriön 18.12.2018 nimittämä työryhmä kartoittaa olemassa olevia datan sijaintirajoituksia. Selvityksen perusteella arvioidaan myöhemmin lainsäädännön ja käytäntöjen muutostarve. Työryhmän toimikausi päättyy 30.6.2019

JAA