Päämainos

Valiolle uudenlainen liikennebiokaasulaitos

27.04.2018
Teksti Esko Lukkari

Valio rakentaa Nivalaan uudenlaisen biokaasun tuotanto- ja jalostuslaitoksen. Laitos tuottaisi lietelannasta biokaasua pääosin liikennekäyttöön.

Yhtiö on kehittämässä uutta biolaitoskonseptia, jossa lietelanta prosessoidaan biokaasuksi ja lannoitejakeiksi. Hankkeessa hyödynnettäisiin uutta vedenerotusteknologiaa.

Laitoksella tuotettaisiin yhteensä noin 11,9 GWh biokaasua vuosittain. Valion mukaan Suomessa syntyy vuosittain 15 miljoonaa tonnia lietelantaa, josta voitaisiin tuottaa noin 500 GWh biometaania vuodessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 23.4.2018 Valio Oy:lle 2 925 000 euroa energiatukea biokaasulaitoksen toteuttamiseen ja teknologian kehittämiseen. 

Uusiutuvan energian tuotannon ja CO2-päästöjen vähentämisen lisäksi tarkoituksena on myös pienentää merkittävästi maidontuotantoketjun ympäristövaikutuksia.

Mädätetyn lannan tehokas erottelu lannoitejakeiksi tehostaa lannan ravinteiden kierrätystä ja vähentää typen ja fosforin huuhtoutumisriskiä, kun typpi ja fosfori voidaan sijoittaa paremmin niille pelloille, missä niitä eniten tarvitaan.

Hankkeen rakennusaikainen työllisyysvaikutus on noin 20 henkilötyövuotta ja sen seurauksena syntyisi 24 uutta suoraa työpaikkaa.

Valiolla ei vielä ole investointipäätöstä. Tekninen ja kaupallinen suunnittelu sekä muun muassa ympäristölupaprosessi vielä jatkuvat.

Työ- ja elinkeinoministeriöllä on käytettävissä tälle vuodelle 55 miljoonan euron valtuus energiatukiin, joita voidaan myöntää erityisesti uusia energiateknologisia ratkaisuja sisältäviin hankkeisiin. Joulukuussa 2017 hyväksytyn valtioneuvoston asetuksen mukaan energiatukea kohdistetaan vuosina 2018–2022 entistä enemmän näihin hankkeisiin. Tuen avulla edistetään uusiutuvan energian tuotantoa, energiansäästöä ja energiatehokkuutta.

Vuodelle 2018 hallitus on myöntänyt energiatukeen 20 miljoonan euron lisävaltuuden, jolla voidaan edistää erityisesti uuden energiateknologian ratkaisuja. Nämä liittyvät muun muassa biokaasun liikennekäyttöön, aurinkosähköön ja energiatehokkuuden parantamiseen.

JAA