Hallintoneuvosto kritisoi Postin kilpailuehtoja

”Toimijat olisivat eriarvoisessa asemassa.”

12.09.2018
Teksti Esko Lukkari

Postin hallintoneuvosto sanoo olevansa huolissaan Postille suunnitellusta velvollisuudesta luovuttaa kilpailijoilleen oman liiketoimintansa keskeisiä tietoja, minkä avulla pyritään ”tasoittamaan Postin pitkäaikaisen hallitsevan markkina-aseman takia syntynyttä tiedollista epäsuhtaa postimarkkinoilla.”

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee parhaillaan hallituksen esitystä laiksi liikenteen palveluista annetun lain ja postilain muuttamisesta. Esitys on jatkoa hallituksen liikennekaarihankkeelle. Hallitus haluaa lakimuutoksella lisätä postialan kilpailua.

Postin hallintoneuvosto julkisti kannanottonsa 6.9.

Hallintoneuvosto pitää erittäin kannatettavana, että liikenteen digitalisaatiokehitystä ja kasvuympäristöä halutaan vahvistaa. Se sanoo kuitenkin olevansa huolissaan suunnitelmista asettaa posti- ja logistiikka-alan toimijat eriarvoiseen asemaan lainuudistuksessa.

Lain tavoitteena on avata postipalveluihin liittyviä olennaisia tietoja muiden alan toimijoiden käyttöön. Luovutettavia tietoja olisivat mm. jakelu- ja kuljetusreitit sekä lastaus- ja purkupaikat. Jakeluyhtiölle kyse on liikesalaisuuksista. Reittisuunnitteluoptimointi on jakelutoiminnassa tärkeä kilpailutekijä, jolla kukin postiyritys pyrkii parantamaan taloudellista kannattavuutta ja tarjoamaan kilpailijoitaan parempaa asiakaskokemusta.  

Ei liikesalaisuuksien luovuttamista

Hallintoneuvoston mukaan kilpailu- ja turvallisuussyistä tietojen luovutusvelvollisuuden piiriin eivät voi kuulua liikesalaisuudet kuten jakelureittitiedot tai turvallisuuden sekä postinsaajien tietosuojan kannalta kriittiset tiedot. Suunniteltava postilain muutos olisi Postia syrjivä, sillä luovutusvelvollisuus on rajattu vain postiyrityksiin ja käytännössä Postiin. Velvoite ei koskisi lainkaan ulkomaisia logistiikkayhtiöitä, joille tehtäisiin postimarkkinoille tulo ja sen haltuunotto suurilla resursseillaan poikkeuksellisen helpoksi.

Liikennepalvelulaissa suunnitellaan myös tavaraliikennettä harjoittavien yritysten ajoneuvoille reaaliaikainen paikannusvelvoite, jolla yhtiöt velvoitettaisiin julkistamaan yksittäisten autojen sijainnit. Hallintoneuvosto pitää tätäkin velvoitetta kilpailun kannalta ongelmallisena, sillä ulkomaiset toimijat jäisivät tämän velvoitteen ulkopuolelle.

Hallintoneuvosto pitää tärkeänä, että alan sääntely on syrjimätöntä ja kilpailuneutraalia. Kilpailu on eduksi niin kuluttajille kuin markkinoille. Kilpailu on kuitenkin jo tällä hetkellä Suomessa vapaata aiempien postilain muutosten myötä ja Posti toimii markkinaehtoisesti. Postin toiminta rahoitetaan täysin liiketoiminnalla saaduista tuloista eikä Postin toimintaa tueta valtion varoin.

JAA