Päämainos
EU alustavaan sopuun alusjätedirektiivistä
Kuljetukset 05.03. 10:26

EU alustavaan sopuun alusjätedirektiivistä

Muutos laajentaa alusjäterikosdirektiiviä koskemaan kaikkia veteen meneviä aluspäästöjä.

05.03.2024
Teksti Esko Lukkari

Euroopan jäsenmaat, parlamentti ja komissio ovat päässeet alustavaan sopuun muutoksista alusten aiheuttaman ympäristön pilaamisrikosten seuraamuksista annetusta nk. alusjäterikosdirektiivistä.

Muutosten tavoitteena on tehostaa meriympäristön suojelua. Jäsenmaiden pysyvien edustajien komitea Coreper käsitteli alustavaa sopua 28.2.

LVM tiedotti asiasta 29.2.

Muutoksilla laajennetaan alusjäterikosdirektiivin soveltamisalaa koskemaan kaikkia veteen meneviä aluspäästöjä, jotka ovat alusten aiheuttamasta meren pilaantumisesta tehdyn MARPOL-yleissopimuksen kieltämien päästöjen joukossa. Suomi on jo säätänyt kaikista MARPOL-yleissopimuksen mukaisista aluspäästöjen kielloista ja niitä koskevista seuraamuksista.

Rikkipesureiden jäämille osittainen päästökielto

Muutoksiin sisältyy pakokaasujen puhdistusjärjestelmien eli nk. rikkipesureiden jäämien osittainen päästökielto, jota Suomi on kannattanut.

Päästökielto koskee rikkipesureiden pesuvesiä, jotka eivät täytä IMO:n suosituksessa haitallisille aineille asetettuja päästökriteerejä eli pesuvesistä erotettuja liejuja. Avoimen kierron pesuvesien päästäminen olisi jatkossakin sallittua, jos ne täyttävät IMO:n päästökriteerit. Direktiivin muutoksesta erillisenä LVM:ssä valmistellaan hallitusohjelmassa linjattua päästökieltoa Suomen aluevesille.

Suomelle on ollut tärkeää, että seuraamusten kohdentamisessa varmistetaan riittävä kansallinen liikkumavara, jotta ne voidaan muotoilla kansalliseen oikeusjärjestelmään sopiviksi. Tämä toteutuu alustavassa sovussa.

Jatkossa aluspäästökieltojen rikkomisesta määrätään hallinnollisia seuraamuksia. Suomessa on toistaiseksi sääntelyä öljypäästökiellosta, mutta muista aluspäästökieltojen rikkomisista on mahdollista määrätä vain rikosoikeudellinen seuraamus.

Seuraavaksi direktiivin muutokset on tarkoitus hyväksyä ministerineuvostossa ja muutokset tarvitsevat parlamentin hyväksynnän. Direktiivin säännökset tulevat osaksi kansallista lainsäädäntöä 30 kuukaudessa direktiivin voimaantulosta.

JAA