Päämainos
Suomi tukee komission digistrategiaa
Teknologia 14.04. 08:29

Suomi tukee komission digistrategiaa

Suomi haluaa luoda EU:lle avoimet datan sisämarkkinat ja edistää digitalisaatiota.

14.04.2020
Teksti Esko Lukkari

Suomi tukee EU-komission digitaalistrategiaa ja tavoitteita. EU:n tavoitteet on julkaistu ns. valkoisessa kirjassa. Suomen mielestä tärkeää on edistää etenkin avoimien datamarkkinoiden syntymistä.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 25.3. datatalouden toimeenpano- ja seurantaryhmän. Työryhmä yhteen sovittaa eri hallinnonalojen työtä ja vaikuttaa kansainvälisesti ja EU-tasolla.

LVM tiedotti asiasta 7.4.

Komissio antoi 19.2. tiedonannot Euroopan digitaalisesta tulevaisuudesta ja Euroopan datastrategiasta sekä tekoälyä koskevan valkoisen kirjan. Näistä digitaalista tulevaisuutta koskeva tiedonanto on ylätasoinen tiekartta, jota datastrategia ja tekoälyn valkoinen kirja tarkentavat. 

Komission tavoitteena on valjastaa digitalisaatio palvelemaan ihmisiä, taloutta ja yhteiskuntia sekä tukemaan EU:n tavoitetta tehdä Euroopasta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. 

Lakiesityksiä loppuvuodesta

Komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen datastrategiasta ja tekoälyn valkoisesta kirjasta. Saamansa palautteen pohjalta komissio suunnittelee lisätoimia ja ensimmäiset lainsäädäntöehdotukset komissio suunnittelee antavansa vuoden 2020 lopulla. 

Suomen tarkoitus on vaikuttaa aktiivisesti eurooppalaisen datatalouden kehittämiseen ja digitalisaation mahdollisuuksiin. 

”Digitalisaatio on tärkeä keino EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Meidän on edistettävä sujuvaa ja tehokasta datataloutta yhteisillä sisämarkkinoilla, jotta kannustamme yrityksiä innovaatioihin ja investointeihin”, sanoo tiedotteessa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

EU:n tarkoituksena on vahvistaa EU:n digitaalisia sisämarkkinoita ja kilpailukykyä sekä edistää datapolitiikan ja tekoälypoliittisen sääntelyn laatimista. 

Suomen mukaan digitaalinen siirtymä on Euroopan unionin tärkein kestävän kasvun ja kilpailukyvyn mahdollistaja ja koskee kaikkia sektoreita. Tärkeää on, että digitalisaatiota hyödynnetään ilmasto- ja kestävyystavoitteiden saavuttamisessa. 

Suomi tukee 

• Sisämarkkinoiden syventämistä ja suotuisten puitteiden luomista investoinneille teknologisesti neutraalilla tavalla. 

• Markkinoiden avoimuutta ja tasapuolisuutta sekä samoja sääntöjä kaikille, myös globaalisti.

• Datan saatavuutta, hyödyntämistä ja yhteentoimivuutta yli sektorirajojen.

• Luottamuksen luomista teknologioihin, kuten 5G tai tekoäly. 

• Mahdollisen uuden sääntelyn tarpeen arviointia ja sääntelyn tarkoituksenmukaisuutta.

• Turvallisuutta ja EU:n yhteisen lähestymistavan kehittämistä.

• Sosiaalisten vaikutusten huomioimista, muun muassa koulutuksen, osaamisen ja työn muutoksen osalta.

• Ihmiskeskeistä lähestymistapaa niin digitalisaation, datan hyödyntämisen kuin tekoälyn osalta. 

• Perusoikeuksien ja henkilötietojen suojaa koskevan sääntelyn noudattamisen varmistamista.

JAA