Päämainos
UltraPropulsor-hanke vähentää meriliikennepäästöjä
Teknologia 26.08. 07:19

UltraPropulsor-hanke vähentää meriliikennepäästöjä

Päästöjä vähennetään esimerkiksi alusten potkuriratkaisuja ja runkomuotoa kehittämällä.

26.08.2022
Teksti Esko Lukkari

Business Finland on myöntänyt 1.2 miljoonan euron rahoituksen VTT:n koordinoimalle UltraPropulsor Co-Innovation hankkeelle. Siinä kehitetään tulevaisuuden ratkaisuja päästöttömään meriliikenteeseen.

Koko hankkeen suuruus on noin 4.5 miljoonaa euroa, kun mukaan lasketaan myös yritysten omat panostukset. VTT tuo hankkeeseen hydrodynamiikan ja materiaalitutkimuksen osaamista, jonka avulla minimoidaan laivan liikennöinnin energiankulutusta ja mahdollistetaan uusien vähäpäästöisten tuotteiden ja konseptien kehitys.

VTT tiedotti asiasta 18.8.

Yrityksistä hankkeessa ovat mukana ABB, Foreship, ATA Gears ja Composite Solutions and Innovations. VTT toimii hankkeessa tutkimuspartnerina tukien yritysten omia kehityshankkeita. Yritys- ja tutkimuskonsortio tuo yhteen osaamista laivatekniikan eri osa-alueilta.

Hankkeen tavoitteet liittyvät suoraan EU:n ja kansainvälisen merenkulkujärjestön tavoitteisiin vähentää meriliikenteen kasvihuonepäästöjä sekä muuta ympäristökuormitusta, kuten vedenalaista melua.

Kaksi pääteemaa

Tutkimuksen pääteemat ovat hydrodynaaminen tutkimus, jolla voidaan osoittaa ratkaisujen toimivuus laskennallisesti ja kokeellisesti, sekä materiaalitutkimus, jossa kehitetään uusia menetelmiä potkurimateriaalien kestävyyden todentamiseksi.

Materiaalitutkimusosion tavoitteena on tulevaisuuden potkurimateriaalin tekno-ekonominen optimointi. Keskeisiä kriteerejä tulevat olemaan elinkaarikustannusten ohella potkurin valmistettavuus, lujuusominaisuudet, erityisesti väsymiskestävyys, ja korroosionkestävyys käyttöolosuhteissa.

Hankkeen julkisen tutkimuksen osuus hyödyttää koko Suomen meriteollisuutta viemällä tutkimusta merkittävästi eteenpäin tärkeillä vihreään siirtymään liittyvillä meritekniikan osa-alueilla. Viimeisimpään tutkimustietoon perustuvat uudet tuotteet ja ratkaisut takaavat meriteollisuudelle hyvät vientinäkymät tulevaisuudessakin.

IMO:lla useita innovaatioalueita

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) tavoitteena on puolittaa alan kasvihuonekaasupäästöt vuoden 2008 tasoon nähden vuoteen 2050 mennessä. Päästöttömästi tuotetut polttoaineet ovat yksi tärkeä osa-alue. Polttoaineina voivat tulevaisuudessa toimia esimerkiksi vety, ammoniakki ja metanoli.

Polttoaineiden lisäksi myös potkurin ja rungon hyötysuhteen nostaminen on tärkeä keino. Laivan potkurin ja rungon muotoilun ja teknisten ominaisuuksien kehittämisellä voidaan säästää energiaa käyttövoimasta riippumatta ja saavuttaa entistä parempi hyötysuhde.

Nykyisissä ratkaisuissa laivan propulsiohyötysuhde, eli se kuinka paljon potkurille menevästä tehosta saadaan käytettyä laivaa liikuttavaksi tehoksi, on yleensä noin 70 prosentin luokkaa. Tätä suhdetta on mahdollista nostaa merkittävästi kehittämällä entistä energiatehokkaampia ratkaisuja. Potkurin hyötysuhteen nostaminen vähentää polttoaineen kulutusta.

Vedenalaisen melun vaikutus meriympäristölle on tunnistettu ongelma, ja sen vähentäminen on nousemassa yhä tärkeämmäksi ympäristöteemaksi. VTT ja yrityskumppanit alkavat kehittää uudenlaisia mallinnusmenetelmiä vedenalaisen melun sekä potkurin kavitaatioilmiöiden tutkimukseen.

”Tutkimusyhteistyön päätavoitteena on parantaa laivojen propulsiohyötysuhdetta merkittävästi, jopa 20 %, kehittämällä uudenlaisia potkuriratkaisuja. Hyötysuhteen parannus johtaa suoraan laivan energiatarpeen vähenemiseen. Samassa yhteydessä etsimme keinoja vedenalaisen melun vähentämiseen”, sanoo tiedotteessa hanketta vetävä tutkija Ilkka Perälä VTT:ltä.

JAA